Regulamin

Wrates Scholastic Photographs Ltd, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00545693, której siedziba znajduje się pod adresem Brunel Drive, Newark, Nottinghamshire, NG24 2EG („Wrates School Photography”)

PictureMail („Usługa” lub „System”) to internetowy system sprzedaży fotografii obsługiwany i będący własnością Wrates School Photography w imieniu fotografów klientów. Strona internetowa umożliwia dostęp do PictureMail / Wrates System, a poniżej przedstawione są warunki korzystania z Serwisu. Strona internetowa może być używana wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami.

Warunki określone poniżej regulują relacje między tobą jako użytkownikiem („ty lub użytkownik”) a PictureMail / Wrates School Photography. Ze strony internetowej i usług świadczonych za jej pośrednictwem można korzystać tylko wtedy, gdy wyrażasz zgodę na niniejsze warunki.

1. Warunki ogólne

1.0 Warunki zakupu

Niniejsze warunki zakupu („Warunki zakupu”) stanowią wiążącą umowę między Tobą jako użytkownikiem usługi PictureMail i Wrates School Photography na zakup odbitek fotograficznych („Odbitki”) wykonanych z plików cyfrowych dostarczonych przez uczestniczących fotografów.

1.1 Dokument prawny

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami zakupu, ponieważ stanowią one dokument prawny. Zaznaczając pole „Zgadzam się na warunki” wyrażasz zgodę na przestrzeganie Wrates przez niniejsze Warunki zakupu. Jeśli nie chcesz zaakceptować niniejszych Warunków zakupu, nie powinieneś składać zamówienia.

1.2 Prawo lokalne

Osoby, które zdecydują się na dostęp do tej Usługi z dowolnego miejsca poza Wielką Brytanią, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnego prawa, jeśli i w takim zakresie, w jakim ma to zastosowanie. W takim przypadku zgadzasz się, że zgadzając się na niniejsze Warunki zakupu z Wrate School Photography, zrzekasz się wszelkich praw konsumenckich, które masz, które można zrzec się zgodnie z lokalnym prawem oraz że niniejsze Warunki zakupu są jedynymi warunkami, które mają zastosowanie między Tobą a Wrates School Photography w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi oraz dostarczeniem przez Wrates School Photography Twoich Wydruków.

2. Warunki zakupu

Wyświetlacz 2.0

Wyświetlając i opisując tę Usługę, Wrates School Photography niekoniecznie zgadza się na przetworzenie zamówienia i dostarczenie wydruków po określonych cenach.

2.1 Wiążąca umowa

Niniejsze Warunki Zakupu nie będą stanowić wiążącej umowy między Tobą a Wrates School Photography na zakup i dostawę Odbitek, dopóki nie zostaną spełnione następujące warunki:

a. Zaznaczyłeś pole „Akceptuję Warunki” w kasie i złożyłeś ofertę zakupu określonych Odbitek („Zamówienie”) za pomocą udostępnionej funkcji zamawiania; oraz

b. Wrates School Photography powiadomi Cię e-mailem, że Twoje zamówienie na wydruki zostało przyjęte, a Wrates School Photography zgadza się dostarczyć Ci wydruki, pod warunkiem, że dostarczyłeś Wrates School Photography adres e-mail do odpowiedzi. Jeśli podczas składania zamówienia wypełnisz pole e-mail, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.

2.2 Utrata lub uszkodzenie

Wrates School Photography nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku niepowodzenia, odmowy lub niemożności realizacji Zamówienia przez Wrates School Photography.

3. Cena i specyfikacja wydruków

3.1 Ceny i podatki

Wszystkie podane ceny zawierają brytyjski podatek od wartości dodanej („VAT”), według obowiązującej od czasu do czasu stawki. Obowiązuje osobna opłata pocztowa zawierająca podatek VAT i opłata za opakowanie, która jest wymieniona wraz z ceną i specyfikacją Wydruków. Całkowity koszt to „Cena zakupu”. Wrates School Photography nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne podatki od sprzedaży, cła lub cła importowe lub inne podatki, które mogą zostać nałożone na Ciebie przez jakikolwiek właściwy organ podatkowy. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie takie podatki.

3.2 Wolne od podatku

Jeśli ze względu na miejsce zamieszkania możesz kupić odbitki bez podatku lub możesz odzyskać podatek, musisz skontaktować się z Wrates School Photography przed dokonaniem zakupu. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Wrates School Photography nie może prowadzić żadnej korespondencji ani dialogu w kwestiach podatkowych.

3.3 Zmiana

Wszystkie Ceny Zakupu i specyfikacje Wydruków mogą ulec zmianie bez powiadomienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wrates School Photography zaakceptowało Twoje zamówienie i zgodziło się dostarczyć Wydruki zgodnie z punktem 2.1.

3.4 Płatność

Cenę zakupu należną za odbitki fotograficzne należy uiścić z góry przez:

a. Bezpieczna płatność kartą kredytową za pośrednictwem biura autoryzacji kart kredytowych wybranego przez Wrates School Photography, obecnie jest to Paypal.com.

 

b. Czek lub przekaz pocztowy wysłany wraz z zamówieniem na odbitki pocztą do Wrates School Photography.

Wrates School Photography zastrzega sobie prawo do sprawdzenia u wystawcy karty i/lub dowolnej agencji informacji kredytowej lub banku, czy jesteś w stanie zapłacić Cenę zakupu. Wrates School Photography ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia według własnego uznania.

4. Dostawa wydruków

4.0 Dostawa

Wszystkie wydruki zostaną dostarczone na adres podany podczas procesu zamawiania lub na adres szkoły (w zależności od wybranej opcji dostawy), w ramach czasowych określonych w zamówieniu zaakceptowanym przez Wrates School Photography, zgodnie z punktem 2.1 powyżej , chyba że Wrates School Photography powiadomi Cię o innym terminie, przed upływem 4 dni roboczych.

4.1 Oszacowanie

Niezależnie od klauzuli 4.0, czas dostawy jest jedynie szacunkowy, a Wrates School Photography nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Odbitek ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z tego wynikające.

5. Polityka zwrotów

5.0 Zwroty

W przypadku, gdy odbitki są uszkodzone lub wadliwe w momencie ich otrzymania lub nie odpowiadają opisowi określonemu w Usłudze, będziesz uprawniony do zwrotu odbitek do Wrates School Photography w ciągu 14 dni od ich otrzymania. W takich okolicznościach Wrates School Photography przedrukuje zdjęcia lub zapewni pełny zwrot ceny zakupu wraz z przesyłką zwrotną i opakowaniem.

5.1 Nie jest wadliwy

W przypadku, gdy zwrócisz jakiekolwiek Wydruki do Wrates School Photography, zgodnie z klauzulą 5.0, a Wrate School Photography wykaże, że nie były one wadliwe w momencie ich otrzymania, Wrates School Photography zastrzega sobie prawo do zwrotu Wydruków do Ciebie i zażądać od Ciebie kosztów takiej przesyłki zwrotnej.

 

6. Czas trwania warunków zakupu i wypowiedzenia

6.0 Czas trwania

Niniejsze Warunki zakupu są wiążące dla Ciebie natychmiast po ich zaakceptowaniu zgodnie z punktem 2 i pozostaną w mocy, dopóki obie strony nie wypełnią swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków zakupu lub którakolwiek ze stron naruszy swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków zakupu.

 

6.1 Zakończenie

Wypowiedzenie zgodnie z niniejszym punktem 6.0 nie narusza ani nie wpływa na jakiekolwiek prawo do powództwa lub zadośćuczynienia, które przysługiwało lub później przysługi żadnej ze stron.

7. Wyznacza obowiązki szkolnej fotografii

7.0 Bezpieczeństwo

Wrates School Photography zobowiązuje się do dołożenia uzasadnionych ekonomicznie starań w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa Usługi (w tym danych karty kredytowej podanych przez Ciebie podczas składania Zamówienia na dowolne Wydruki) oraz do dołożenia wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia, że wszyscy dostawcy Laboratorium Fotowykończeniowego, podwykonawcy lub agenci przestrzegają niniejszej klauzuli.

7.1 Odpowiedź

Wrates School Photography dołoży uzasadnionych starań, aby odpowiedzieć na Twoje zamówienie w określonym czasie.

7.2 „Tak jak jest”

Usługa jest świadczona na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, a Wrates School Photography nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że oferowana usługa będzie dostępna lub będzie używana przez Ciebie, lub będzie wolna od błędów.

7.3 Zawieś lub zmień

Wrates School Photography zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia lub zmiany działania Usługi z przyczyn prawnych, technicznych lub innych. Wrates School Photography powiadomi o tym z jak największym wyprzedzeniem przed podjęciem jakichkolwiek działań opisanych w niniejszym punkcie, ale wcześniejsze powiadomienie może nie zawsze być wykonalne.

8. Obowiązki użytkownika

8.0 Autoryzowany właściciel

Gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat i jesteś właściwym autoryzowanym właścicielem karty kredytowej, której szczegóły dostarczasz do Biura Autoryzacji Kart Kredytowych Wrates School Photography podczas korzystania z Systemu.

8.1 Dokładne informacje

Gwarantujesz, że wszystkie informacje podane przez Ciebie podczas korzystania z tej Usługi są dokładne i nie wprowadzają w błąd oraz że nie będziesz korzystać z tej Usługi:

a. w celach oszukańczych lub niezgodnych z prawem
b. za przesyłanie lub publikowanie wirusów komputerowych lub materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, obscenicznym lub groźnym, lub w sposób powodujący irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój. Zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte przeciwko Wrates School Photography lub przeciwko Tobie w związku z takim wykorzystaniem; oraz
C. w sposób, który stanowi naruszenie lub naruszenie jakichkolwiek praw osoby, firmy lub firmy, w tym między innymi praw autorskich lub poufności.

8.2 Użytek osobisty

Potwierdzasz, że wszystkie zdjęcia zakupione za pomocą usługi fotograficznej Wrates School są kupowane wyłącznie do użytku osobistego. Jeśli chcesz użyć dowolnego zdjęcia w systemie w jakimkolwiek innym celu, zgadzasz się na kontakt z indywidualnym fotografem w celu negocjacji warunków.

8.3 Prawa autorskie

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do jakiejkolwiek części Usługi lub jakichkolwiek materiałów dostarczonych w ramach Usługi należą do Wrates School Photography lub jej zakontraktowanych fotografów. Zgadzasz się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani żadnych innych informacji dotyczących własności intelektualnej zawartych w oryginalnym materiale i/lub z jakichkolwiek wydruków zakupionych za pośrednictwem usługi.

8.4 Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć Wrates School Photography od wszelkich roszczeń, kosztów, wydatków lub postępowań prawnych spowodowanych korzystaniem z tej Usługi z naruszeniem klauzuli 8.1. Ponadto, w takich okolicznościach, Wrates School Photography ma prawo do traktowania naruszenia jako istotnego naruszenia niniejszych Warunków zakupu i rozwiązania Warunków zakupu, anulowania wszelkich oczekujących zamówień na Wydruki wykonanych przez Ciebie i cofnięcia wszelkich zezwoleń na dostęp udzielonych przez Wrates School Fotografuj niezwłocznie, bez powiadomienia.

8.5 Prywatność

Dane osobowe przekazane Wrates School Photography za pośrednictwem tej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Prosimy o uważne przeczytanie tego przed kontynuowaniem. Podając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z polityką prywatności.

Nie przechowujemy danych karty kredytowej ani nie udostępniamy danych klientów żadnym stronom trzecim

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.0 Limit odpowiedzialności

W zakresie, w jakim Wrates School Photography zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji, za ponoszącą jakąkolwiek odpowiedzialność w związku z Usługą lub jakimikolwiek Wydrukami dostarczonymi przez Wrates School Photography, wykonawców Wrates School Photography lub uczestniczących fotografów, cała odpowiedzialność Wrates School Photography być ograniczone do zastępczej wartości handlowej dostarczonych czystych nośników.

9.1 Kontrola obrazów

Chociaż Wrates School Photography zabrania przesyłania niektórych rodzajów obrazów do witryny internetowej, nie mogą bezpośrednio kontrolować obrazów przesyłanych przez uczestniczących fotografów. Możliwe, że na stronie internetowej mogą pojawić się obrazy, które są niezgodne z prawem lub obraźliwe. Wrates School Photography nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie obrazy lub materiały. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek takich obrazach lub materiałach na stronie internetowej, które są niezgodne z prawem lub mogą być obraźliwe, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z Wrates School Photography.

 

9.2 Nie ponosi odpowiedzialności

Wrates School Photography nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie, z wyjątkiem oszukańczego lub niedbałego wprowadzenia w błąd, za:

a. wszelkie straty ekonomiczne, w tym między innymi utratę przychodów, transakcji, kontraktów, zysków lub przewidywanych oszczędności; b. jakakolwiek utrata dobrej woli lub reputacji; C. jakakolwiek utrata danych; lub re. wszelkie straty specjalne, pośrednie lub wtórne.

10. Działanie strony internetowej

10.0 Zmiany

Wrates School Photography może według własnego uznania zmienić format i zawartość witryny internetowej lub oferowanych produktów lub usług w dowolnym momencie bez powiadomienia.

10.1 Zakończenie

Wrates School Photography może zawiesić lub zakończyć działanie tej strony internetowej lub zawiesić lub zakończyć świadczenie jakichkolwiek oferowanych produktów lub usług, w celu wsparcia, prac konserwacyjnych, w celu aktualizacji treści lub z jakiegokolwiek innego powodu. Wrates School Photography może to zrobić w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

11. Powiadomienia

11.0 Informacje prawne

Możesz wysłać informację prawną do Wrates School Photography lub jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków zakupu, e-mailem na adres support@pmorders.co.uk lub pisząc do Wrates School Photography. Takie powiadomienia będą obowiązywać w ciągu 3 dni od otrzymania przez Wrates School Photography.

11.1 Daj zawiadomienie

Wrates School Photography może powiadomić Cię za pomocą ogólnego powiadomienia na swojej stronie internetowej, pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail zarejestrowany w Wrates School Photography lub pocztą na adres geograficzny zarejestrowany w Wrate School Photography. Takie powiadomienie będzie skuteczne, jeśli zostanie wysłane pocztą elektroniczną lub umieszczone na stronie internetowej Wrates School Photography, 3 dni od daty wysłania lub opublikowania. W przypadku wysłania pocztą zwykłą, będzie ona obowiązywać 3 dni po wysłaniu przez Wrates School Photography.

12. Strony trzecie

12.0 Prawa osób trzecich

Żadne z postanowień niniejszych Warunków zakupu nie przyznaje żadnej osobie trzeciej żadnych korzyści ani prawa do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Ustawa o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. nie ma zastosowania do niniejszych Warunków zakupu.

13. Ogólne

13.0 Całość umowy

Niniejsze Warunki Zakupu stanowią całość umowy między Tobą a Wrates School Photography i zastępują wszelkie inne ustne lub pisemne komunikaty, umowy lub oświadczenia dotyczące korzystania z tej Usługi.

13.1 Zmiana warunków

Wrates School Photography zastrzega sobie prawo do dodawania lub zmiany warunków niniejszych Warunków zakupu według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany Warunków Zakupu zaczną obowiązywać po ich opublikowaniu na stronie PictureMail/Wrates. Wrates School Photography powiadomi o zmianach w Warunkach zakupu przez (30) dni po opublikowaniu zmienionych Warunków zakupu w Serwisie.

Dalsze korzystanie z Usługi i złożenie dowolnego Zamówienia zgodnie z punktem 2.1 powyżej po opublikowaniu takich zmian przez Wrates School Photography będzie traktowane przez Wrates School Photography jako akceptację zmienionych Warunków zakupu. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych Warunków zakupu, powinieneś opuścić Usługę i nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani składać żadnych Zamówień na odbitki do Wrates School Photography.

13.2 Prawa ustawowe

Żadne z postanowień niniejszych Warunków Zakupu nie wpływa na Twoje prawa ustawowe jako konsumenta.

13.3 Orzeczenie sądu

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zakupu zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za niewykonalną, nie wpłynie to na ważność pozostałych Warunków zakupu.

13.4 Poza kontrolą

Jeśli Wrates School Photography nie jest w stanie wykonać żadnego zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków zakupu z powodu kwestii pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi; pożar, powódź, eksplozja, wojna, niepokoje społeczne, spory przemysłowe, niezależnie od tego, czy dotyczą pracowników, lub inne katastrofy lub przepisy i regulacje rządowe nałożone po fakcie, lub zdarzenia pozostające poza uzasadnioną kontrolą Wrates School Photography, Wrates School Photography będą miały brak odpowiedzialności za niewykonanie Usługi.

13.5 Na własne ryzyko

Korzystanie z Internetu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i podlega wszelkim obowiązującym przepisom prawa, a Wrates School Photography nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, oprogramowanie, usługi lub inne materiały, do których uzyskałeś dostęp lub które uzyskałeś za pomocą Internetu.

13.6 Brak reprezentacji

Wrates School Photography nie gwarantuje, że jakiekolwiek odbitki zakupione za pomocą usługi Wrates School Photography są odpowiednie do użytku lub dostępne w innych lokalizacjach.

13,7 Prawa Anglii

Niniejsze Warunki zakupu podlegają prawu Anglii i podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich